Přihlášením se na webovou stránku https://www.vcelarska-inzerce.cz (dále jen „Inzerce“) potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami této uživatelské smlouvy (dále jen „Podmínky“), souhlasíte s nimi a zavazujete se, že je budete dodržovat.

Čl. I. Všeobecné podmínky

 1. Inzerce poskytuje Zákazníkovi virtuální prostor, tj. Webovou stránku, na které si Zákazník může nahrát data (informace) o produktech, zboží a službách za účelem prodeje nebo koupě.
 2. Má se za to, že koupě či prodeje provádí Zákazník nezávisle bez jakékoli přítomnosti nebo vnějšího zprostředkovatelského zásahu ze strany provozovatele Inzerce. Zákazníci si sami odpovídají za realizaci uzavřené transakce.
 3. Provozovatel Inzerce nenese odpovědnost za informace Zákazníků ani témata reklamovaná na Webové stránce.
 4. Provozovatel Inzerce neodpovídá za kvalitu, množství ani shodu s popisem a/nebo úplnost zboží a/nebo služeb prodávaných nebo kupovaných prostřednictvím Webové stránky.
 5. Provozovatel Inzerce neodpovídá za správnost, úplnost ani shodu s právními požadavky informací vkládaných Zákazníky na Webovou stránku.
 6. Provozovatel Inzerce neodpovídá za nesprávné či nelegální chování Zákazníků.
 7. Provozovatel Inzerce neodpovídá za žádné hmotné či nehmotné škody, které by mohly vzniknout na straně jakékoli fyzické či právnické osoby jako přímý či nepřímý následek informací vložených na Webovou stránku.
 8. Zákazník, který vkládá informace na Webovou stránku, přejímá veškerou odpovědnost za přesnost informací vkládaných na Webovou stránku a jejich shodu s právními předpisy České republiky.
 9. Provozovatel Inzerce není účastníkem jakéhokoli nákupu či prodeje uskutečňovaných mezi Zákazníky na Webové stránce (prostředník, oprávněná osoba, zástupce či jinak). Provozovatel Inzerce není osobou jednající jménem Zákazníka, ani jeho zástupcem či prostředníkem.
 10. Provozovatel Inzerce neodpovídá za porušení autorských práv k obrázkům, které nahrávají Zákazníci za účelem reklamy a propagace svého zboží a/nebo služeb.
 11. Veškerá oznámení a informace mezi Zákazníkem a provozovatel Inzerce budou doručovány elektronicky na adresy uvedené v těchto Podmínkách nebo Webové stránce, nebude-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.
 12. Používáním Webové stránky a/nebo poskytováním, vkládáním nebo jiným odesíláním informací nebo dat na Webové stránce Zákazník zdarma, trvale, na dobu neurčitou a s platností pro všechna území převádí na provozovatele Inzerce právo k informacím a/nebo datům, kromě níže uvedených případů:

a) Obecné informace o Zákazníkovi (profil, nastavení, kontaktní informace, identifikační informace, osobní zprávy) jsou archivovány ještě po dobu tří měsíců od ukončení členství na Webové stránce.

b) IP adresy Zákazníka používané pro přístup na Webovou stránku jsou archivovány nejdéle po dobu tří měsíců od posledního připojení z dané IP adresy.

 Čl. II. Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník se zavazuje, že:

a) v přihlášce na Webovou stránku uvede pravdivé informace o své osobě, včetně svého pravého jména, příjmení a emailové adresy;

b) se registruje na Webovou stránku pouze jednou a nebude vytvářet více než jeden uživatelský profil;

c) nebude používat Webovou stránku ani Služby k nelegální činnosti, transakcím či podvodům;

d) při používání Webové stránky bude poskytovat objektivní, správné, srozumitelné a podrobné informace o navrhované výměně/prodeji výrobků/služeb (tj. informace musí řádně popisovat zboží/služby navrhované k prodeji);

e) zajistí, aby navrhovaná cena výměny/prodeje zboží/služeb a další informace o nich byly ekonomicky přiměřené. Kromě finální ceny má prodávající právo požadovat po kupujícím zboží/služeb, aby mu uhradil náklady na dopravu.

f) zajistí, aby při používání Webové stránky nebyly informace a data vkládané Zákazníkem, včetně elektronických dat, tj. souborů, počítačových programů, emailových zpráv atd. (dále jen jako – informace Zákazníka):

   1. zavádějící či nepravdivé;
   2. nebude navrhovat cenu ani zboží a/nebo služby, které jsou zakázané nebo omezené;
   3. nebude používat fotografie bez autorského práva nebo jiných práv k propagaci a/nebo uveřejňování zboží a/nebo služeb (tj. obrázky nalezené na internetu). Fotografie rovněž nesmí obsahovat odkazy na jiné Webové stránky;
   4. nebude používat žádné obrázky, na nichž jsou vidět jiní lidé kromě Zákazníka bez jejich souhlasu;
   5. nebude nepřímo používat žádné značky v popiscích zboží a/nebo služeb bez autorského práva nebo jiných práv (např. ve stylu….. );
   6. nebude nabízet služby ani zboží, které je vyráběno v rozporu s právy duševního vlastnictví vlastníků registrovaných ochranných známek;
   7. bude dodržovat veškerá majetková a osobní práva třetích stran (včetně práva duševního vlastnictví);
   8. bude dodržovat práva a předpisy (včetně předpisů, které upravují ochranu spotřebitelských práv a hospodářskou soutěž, a dovozních a vývozních předpisů);
   9. bude dodržovat veřejný pořádek a dobré mravy;
   10. zákazníkův počítač nebude obsahovat žádné viry ani jiné počítačové programy nebo soubory, které by mohly narušit normální fungování Webové stránky, které by mohly být umístěny na počítačích Zákazníka a způsobit Zákazníkovi škodu nebo poškodit jeho majetek, znemožnit Zákazníkovi používání Webové stránky a jeho počítače;
   11. nebude nabízet k prodeji žádné zboží ani služby zároveň s odkazem na jiné webové stránky, které poskytují služby obdobné těm, které nabízí Webová stránka.

g) nebude sbírat, shromažďovat, převádět na jiná média, uveřejňovat, vydávat ani šířit data a informace o uživatelích Webové stránky, ani o jakémkoli jednání uživatelů Webové stránky, včetně transakcí, počtu, povahy, cen atd.;

h) nebude vznášet proti provozovateli Inzerce žádné nároky, kromě požadavků plynoucích přímo z těchto Podmínek.

i) bude chránit své přihlašovací jméno a heslo tak, aby se nedostalo ke třetím osobám kromě osob, které Zákazník pověřil, aby ho zastupovaly při používání Služeb;

j) bude neprodleně aktualizovat informace, které se stanou bezpředmětnými z důvodu změny dat vložených Zákazníkem, které se týkají jeho osoby (zejména dat vložených v přihlášce k Webové stránce), nebo změn nabízeného zboží a/nebo služeb;

k) neprodleně změní své heslo pro přístup na Webovou stránku, pokud ho zjistí třetí osoby.

Při používání jakýchkoli Služeb Zákazník potvrzuje, že:

a) je právně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou disponující plnou pravomocí a právy uskutečňovat transakce nabízené na Webové stránce;

b) je si vědom, že koupě či prodeje provádí Zákazník nezávisle bez jakékoli přítomnosti nebo vnějšího zprostředkovatelského zásahu ze strany provozovatele Inzerce a že Zákazníci si sami odpovídají za realizaci uzavřené transakce;

c) je si vědom, že nabídkou ceny za své zboží nebo služby se zavazuje uskutečnit transakci s nabízeným zbožím a službami a v případě, že tuto povinnost nedodrží, může po něm třetí strana požadovat náhradu škody;

d) je si vědom, že mu může vzniknout povinnost platit poplatky týkající se používání Služeb (jako je daň z příjmů, DPH atd.);

e) je si vědom a souhlasí, že v případě, že jeho uživatelské jméno a heslo pro přístup na Webovou stránku bude prozrazeno třetím osobám, mohou tyto třetí strany na sebe vzít závazky, které jsou povinné pro Zákazníka, a zavázat se k převzetí těchto povinností a řádně je plnit, přičemž provozovatel Inzerce nemá žádné závazky, kromě ověření uživatelského jména a hesla a identity uživatele;

f) je si vědom a souhlasí, že provozovatel Inzerce bude spravovat a provozovat osobní údaje Zákazníka v souladu se zákony České republiky a odstavcem 5 těchto Podmínek.

Čl. III. Práva a povinnosti provozovatele Inzerce

 1. Provozovatel Inzerce má právo omezit nebo ukončit dle vlastního uvážení možnost a právo Zákazníka používat Webovou stránku, včetně změn jakýchkoli informací vložených Zákazníkem na Webovou stránku, na účet Zákazníka, a může Zákazník vymazat a zakázat mu další registraci na Webové stránce, pokud Zákazník:

a) nedodrží podmínky nebo své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek;

b) vloží při registraci nebo používání Webové stránky neúplné a/nebo zavádějící informace;

c) bude na Webové stránce zlovolně a úmyslně šířit nepravdivé nebo nesprávné informace, bude napadat cizí osoby nebo jednat jiným nesprávným způsobem.

 1. Provozovatel Inzerce má právo (nikoli však povinnost) kdykoli sledovat jednání Zákazníka na Webové stránce. S využitím právních prostředků má provozovatel Inzerce právo prošetřit jakékoli porušení těchto Podmínek.
 2. Provozovatel Inzerce má právo dle vlastního uvážení odstranit z Webové stránky jakékoli zboží a/nebo služby Zákazníka nebo jakékoli jiné informace Zákazníka, jakož i nabízené ceny za zboží a/nebo služby, bude-li mít za to, že nesplňují ustanovení těchto Podmínek, platného práva nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
 3. Provozovatel Inzerce má právo dle vlastního uvážení transformovat Webovou stránku a jakékoli informace o zboží a/nebo službách nebo nabízené ceny, aniž by měnila informace Zákazníka, tak, aby se s nimi na Webové stránce lépe pracovalo.
 4. Provozovatel Inzerce má právo provoz Webové stránky jednostranně ukončit.
 5. Podmínkou je, aby se inzerce týkala včelařství, včelaření, včel, medu, pomůcek pro včelaření obecně.
 6. Inzeráty nabízející finanční produkty, financování atd. budou ihned mazány.

Čl. IV. Osobní údaje

 1. Provozovatel Inzerce má právo organizovat a spravovat osobní údaje poskytnuté Zákazníkem (který je fyzickou osobou) (dále jen jako – Osobní údaje) během registrace nebo později vložené na Webovou stránku v souladu s těmito Podmínkami a jejich účelem.
 2. Zákazník souhlasí s tím, aby Provozovatel Inzerce spravovala a organizovala jeho Osobní údaje v rozsahu a k účelům stanoveným v těchto Podmínkách. Zákazník má právo svůj souhlas k organizaci a správě svých Osobních údajů, který udělil provozovateli Inzerce, kdykoli odvolat, požadovat ukončení správy a organizace svých Osobních údajů a jejich výmaz i výmaz svého účtu. Povolení k provozování a správě osobních údajů data není dostupné retroaktivně.
 3. Provozovatel Inzerce shromažďuje a vede záznamy o Osobních údajích elektronicky a, bude-li třeba, poskytne Osobní údaje i v jiných formátech.
 4. Provozovatel Inzerce organizuje Osobní údaje za účelem poskytování, vývoje a personalizace Služeb.
 5. Provozovatel Inzerce se zavazuje, že nebude poskytovat Osobní údaje třetím osobám, vyjma případů stanovených v těchto Podmínkách nebo právních předpisech.
 6. Provozovatel Inzerce má právo předat Osobní údaje osobám, které spravují platební závazky Zákazníka (např. společnostem, které se zabývají vymáháním pohledávek)

Čl. V. Ceník

 1. Provoz Inzerce je zdarma.
 2. Množství zboží/služeb nabízených k prodeji/koupi není omezeno.

Čl. VI. Změny Podmínek

 1. Vzhledem k tomu, že služby a webová stránka se neustále zlepšují a vyvíjí, aby nabízely pohodlnější a bezpečnější možnosti používání, má provozovatel Inzerce právo změnit podmínky a/nebo ceník.
 2. Provozovatel Inzerce informuje Zákazníka o změnách Podmínek a/nebo ceníku oznámením uveřejněným na Webové stránce.
 3. Změny Podmínek a/nebo ceníku nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na webové stránce.
 4. Používáním Služeb nebo Webové stránky po oznámení změny Podmínek a/nebo ceníku Zákazník potvrzuje, že se s nimi seznámil a plně s nimi souhlasí.

Čl. VII. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky se řídí právním řádem České republiky.
 2. V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude v rozporu se zákonem nebo se z jakéhokoli důvodu stane částečně či zcela neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti poté, co je Zákazník odsouhlasí, a platí po celou dobu trvání vztahů mezi Zákazníkem a provozovatelem Inzerce. Zákazník má právo právní vztahy s provozovatelem Inzerce kdykoli ukončit, nejprve si však musí splnit své povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.
Close Offcanvas Sidebar